ALGEMENE VOORWAARDEN Hout En Staal Design

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, deze gelden voor een termijn van 1 maand. De opgegeven prijs is prijs zonder levering, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte.

De opgave van leveringstermijnen is een aanduiding, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

De bestelling is pas bevestigd wanneer het voorschot voldaan is, de levertermijn begint pas vanaf dan te lopen.

De leveringen gebeuren op gelijkvloers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Er wordt steeds vanuit gegaan dat de goederen door de gebruikelijke ingangen naar binnen kunnen. Indien dit niet mogelijk is is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van  € 50 als schadebeding.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Reeds betaalde voorschotten kunnen niet terug gevorderd worden.

Eventuele klachten over een geleverd product, dienen terstond door de klant schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 5 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest.

Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere niet heeft voldaan.

Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

Hout is een natuurproduct dat leeft, door wisselende temperaturen en vochtigheidsgraad kunnen kleine barstjes en kleine vervormingen optreden, dit is eigen aan het product en kan niet als gebrek aanzien worden. Deze natuurlijke werking van hout hoort bij een massief houten product en is geen klacht die verholpen kan worden. Je kunt de werking van hout wel minimaliseren door te zorgen voor een goede luchtvochtigheid. De ideale vochtigheid in huis is tussen de 50 en de 60%.

Een kleurverschil tegenover het gekozen staal is mogelijk daar er gewerkt wordt met een natuurproduct, eveneens kan er een kleurnuance voorkomen in het gekleurde stuk, dit met dezelfde reden.

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.